AGB

Ogólne warunki dispo-Tf Poland Sp. z o.o.

 

§1 Zakres zastosowania

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie we wszystkich miejscach studiów dispo-Tf Poland Sp. z o.o. a także wszystkie umowy edukacyjne i szkoleniowe oraz transakcje prawne między dispo-Tf Poland Sp. z o.o. oraz klient / uczestnik. Można je zmienić tylko na podstawie pisemnych indywidualnych umów. Inne warunki nie mają zastosowania. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków; te zmienione ogólne warunki mają zastosowanie, jeśli zmiana nie jest nieuzasadniona, biorąc pod uwagę interesy klienta / uczestnika.
2. Pracownicy lub upoważnieni przedstawicieli dispo-Tf Poland Sp. z o.o. nie są uprawnioni ani upoważnieni do modyfikowania niniejszych warunków, do składania / dostarczania lub przyjmowania prawnie wiążących oświadczeń lub działań. Jest to zastrzeżone wyłącznie do zarządzania firmy dispo-Tf Poland Sp. z o.o.
Wszelkie transakcje prawne z klientem podlegają naszym „Ogólnym Warunkom“. Te mogą być zmieniane wyłącznie na podstawie pisemnych indywidualnych umów. Inne warunki nie mają zastosowania.

§2 Rejestracja

1. Umowa szkoleniowa między klientem / uczestnikiem a dispo-Tf Poland Sp. z o.o. podlega uznaniu naszych warunków i zasad wraz z wysłaniem potwierdzenia rejestracji.
2. Transmisja online lub faksem jest dozwolona.

§3 Ceny

1. Ceny (również: koszty opłat edukacyjnych lub szkoleniowych) za usługi szkoleniowe i dokształcające dispo-Tf Poland Sp. z o.o. obowiązują do momentu pojawienia się nowego cennika. Decydującym jest ważna w momencie podpisania umowy. W przypadku różnych cen w firmie, ceny obowiązują w Internecie. W przypadku ofert specjalnych oferowana cena jest ograniczona do specjalnej promocji.
2. Ceny zawierają dokumenty szkoleniowe. Koszty podróży i zakwaterowania, a także koszty zakwaterowania i wyżywienia nie są uwzględnione.
3. Ceny są wskazane w warunkach umownych, w pełnej wysokości przy zawieraniu umowy o szkolenie i dalsze szkolenie. W przypadku usług szkoleniowych (modułów) i dodatkowego szkolenia, składającego się z kilku części, opłaty za kurs mogą być naliczane na podstawie odrębnej umowy modułowej.
4. Jeśli liczba uczestników kursu jest zbyt niska, koszt kursu można odpowiednio zwiększyć w porozumieniu z uczestnikami. Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie, usługa szkolenia i ustawicznego kształcenia zostanie anulowana bez wymiany.
5. Brakujące lekcje, dispo-Tf Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalniaj z opłaty za kurs. Wypełnianie świadectw ukończenia, egzaminów i certyfikatów uczestnictwa odbywa się po uregulowaniu wszystkich zobowiązań płatniczych związanych z indywidualnym klientem / uczestnikiem usług szkoleniowych i dokształcających.

§4 Opóźniona płatność

1. Niedotrzymanie warunków następuje natychmiast po upływie uzgodnionego terminu bez przypomnienia. Dojrzałość jest zawsze widoczna w dniu wystawienia faktury.
2. W przypadku opóźnień w płatnościach dispo-Tf Poland Sp. z o.o. jest uprawniona do naliczenia klientowi / uczestnikowi odsetek za zwłokę w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Jeżeli klient / uczestnik jest przedsiębiorcą, domyślna stopa procentowa wynosi dziewięć punktów procentowych powyżej stopy bazowej..

§5 Rezygnacja i przedterminowe wypowiedzenie

1. Rezygnacja lub wypowiedzenie klienta / uczestnika wymaga formy pisemnej lub tekstowej (126a BGB). Anulowanie rezerwacji jest bezpłatne do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku rezygnacji po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się klienta / uczestnika, koszty kursu lub modułu w wysokości 2 miesięcznych rat są płatne. Decydujące znaczenie dla terminowości zawiadomieniu o wycofaniu ma skrzynka odbiorcza w dispo-Tf Poland Sp. z o.o.
2. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. jest uprawnione do rozwiązania umowy, jeżeli pomimo rozsądnego terminu nie zostanie zapłacona uzgodniona cena / opłata za kurs lub dispo-Tf Poland Sp. z o.o. przestrzeganie umowy jest niedopuszczalne z powodu zachowania uczestnika w związku z kontraktowaniem. W takim przypadku dispo-Tf Poland Sp. z o.o. ma prawo domagać się odszkodowania za szkody spowodowane przedwczesnym rozwiązaniem umowy.

§6 Realizacja usług szkoleniowych i dokształcających

1. Świadczenie usług szkoleniowych i dokształcających (kursy, seminaria, imprezy edukacyjne) odbywa się w miejscach / salach lekcyjnych oraz w terminach, które ogłaszają dispo-Tf Poland Sp. z o.o. we właściwym czasie z odpowiednim wyprzedzeniem. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. ma prawo zmienić miejsce i czas trwania kursów, seminariów i lekcji, uwzględniając uzasadnione interesy klienta / uczestnika, lub odwołać spotkanie jako całość. Jednak w przypadku anulowania oferowane są daty wymiany.
2. W przypadku usług szkoleniowych i dokształcających dispo-Tf Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do innowacyjnych zmian i ulepszeń. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. stale poszerza lub rozszerza swoje usługi w celu zapewnienia najlepszej możliwej oferty. W ramach uzgodnionego kształcenia i szkolenia w celu realizacji różnych kursów, seminariów i imprez edukacyjnych odpowiada wyłącznie dispo-Tf Poland Sp. z o.o. oraz zatrudniony przez nią personel i instruktorzy.
3. Nie ma prawa do prowadzenia kursów, seminariów i imprez edukacyjnych przez określonych pracowników i wykładowców. Zmiana ogłoszonych pracowników lub instruktorów nie uprawnia klienta / uczestnika do odstąpienia od umowy lub obniżenia uzgodnionej ceny / opłaty za kurs.
4. Po zawarciu umowy o szkolenie i dalszą edukację klient / uczestnik uznaje wewnętrzne zasady dispo-Tf Poland Sp. z o.o. oraz prawo do korzystania z prawa domowego podczas świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych. Klient / uczestnik jest przedstawiony i instruowany na początku szkolenia i dalszej edukacji w wydarzeniu wprowadzającym na temat zachowania, procedury i zasad domowych.
Wymagania dotyczące zmniejszenia, rekompensaty itp. wynikające ze zmian zgodnie z ust. 1 i / lub ust. 2 i / lub odwołaniem poszczególnych spotkań zgodnie z ust. 1, jeżeli zaproponowana jest data anulowania, data anulowania nie istnieje.

§7 Odpowiedzialność

1. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. odpowiada za roszczenia o rekompensatę strat klienta / uczestnika wynikających z umownego naruszenia długu, naruszenia zobowiązań w toku negocjacji umowy, a także z powodu aktów przemocy wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone na życiu, ciału lub zdrowiu, a także odpowiedzialności związanej z naruszeniem zobowiązań umownych, których przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (tzw. Zobowiązania kardynalne) a szkoda jest zazwyczaj związana lub przewidywalna z realizacją umowy lub z niej niewykonana. Roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają niezmienione.
2. W zakresie odpowiedzialności dispo-Tf Poland Sp. z o.o. jest wykluczone lub ograniczone zgodnie z ust. 1, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, agentów i zastępców.
3. Dalsza odpowiedzialność jest wykluczona niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za niedogodności wynikające z odmowy wydania prawa jazdy przez rząd lub sąd bez podobnego zarządzenia lub od wyznaczenia terminu egzaminu.
4. Podczas udziału w szkoleniu uczestnik jest ubezpieczony od wypadku na podstawie ustawowego ubezpieczenia wypadkowego. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi wszelkie wypadki.

§8 Polityka prywatności

1. Dane przesyłane do dispo-Tf Poland Sp. z o.o., takie jak nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, dane medyczne i CV (dane osobowe) są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy w związku ze szkoleniem i dalszą edukacją klienta / uczestnika.
2. Dane klienta / uczestnika nie będą ujawniane stronom trzecim ani organom publicznym, chyba że istnieje prawny obowiązek przekazania danych osobowych organom publicznym.
3. W zakresie, w jakim dane mają zostać poprawione, usunięte lub zablokowane, lub jeśli należy podać informacje, klient / uczestnik może zgłosić swoją prośbę do dispo-Tf Poland Sp. Z o.o. wskazując na to żądanie.

§9 Prawo autorskie / Copyright

1. Wszystkie materiały dydaktyczne i pomoce dydaktyczne są chronione prawem autorskim wyłącznie przez dispo-Tf Poland Sp. do. Z wyjątkiem użytku osobistego klient / uczestnik nie nabywa żadnych praw użytkowania przekazanych mu materiałów dydaktycznych i dydaktycznych.
2. Wszystkie materiały dydaktyczne i pomoce dydaktyczne mogą być powielane i rozpowszechniane wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą dispo-Tf Poland Sp. z o.o.

§10 Obowiązujące prawo / jurysdykcja i miejsce wykonania świadczenia

1. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CSIG).
2. Berlin jest uważany za miejsce wykonania i wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów z klientem / uczestnikiem, o ile jest to dozwolone przez prawo. Wyłączna jurysdykcja Berlin, nawet jeśli klient / uczestnik w Republice Federalnej nie ma ogólnej jurysdykcji. Berlin jest także wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów z klientem / uczestnikiem, jeżeli w chwili zgłoszenia roszczenia miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania po zawarciu umowy przeniosło swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania z Republiki Federalnej Niemiec.

§11 Przepisy końcowe

1. Wszystkie umowy zawarte między dispo-Tf Poland Sp. z o.o. a klientem / uczestnikiem wynikające z lub w związku z umową szkoleniową są określone wyłącznie w umowie szkoleniowej oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach.
2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków są nieskuteczne lub niewykonalne lub stają się nieskuteczne lub niewykonalne po zawarciu umowy, ważność pozostałych Ogólnych warunków pozostaje nienaruszona.

Berlin, den 02.06.2015


Ihr direkter Kontakt zu uns* Pflichtfelder* Pflichtfelder