Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe dispo-Tf Poland Sp. z o.o.

 

§1 Zakres zastosowania

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie we wszystkich ośrodkach szkoleniowych dispo-Tf Poland Sp. z o.o., jak również we wszystkich umowach o szkolenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji oraz w transakcjach prawnych między dispo-Tf Poland Sp. z o.o. oraz klientem / uczestnikiem. Można je zmienić tylko na podstawie pisemnych indywidualnych umów. Inne warunki handlowe nie mają zastosowania. Dispo-tf Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków; te zmienione ogólne warunki handlowe mają wówczas zastosowanie, chyba że zmiana nie jest nieuzasadniona, biorąc pod uwagę interesy klienta / uczestnika.

2. Pracownicy lub przedstawiciele dispo-Tf Poland Sp. z o.o. nie są umocowani ani upoważnieni do modyfikowania niniejszych warunków handlowych, do składania / dostarczania lub przyjmowania prawnie wiążących oświadczeń lub podejmowania działań. Prawo to zastrzega sobie wyłącznie zarząd firmy dispo-Tf Poland Sp. z o.o.

Wszelkie transakcje prawne z klientem podlegają naszym „ogólnym warunkom handlowym“. Te mogą być zmieniane wyłącznie na podstawie pisemnych indywidualnych umów. Inne ogólne warunki handlowe nie mają zastosowania.

§2 Rejestracja

1. Umowa szkoleniowa między klientem / uczestnikiem a dispo-Tf Poland Sp. z o.o. dochodzi do skutku wraz z akceptacją naszych ogólnych warunków handlowych i wraz z przesłaniem potwierdzenia rejestracji.

2. Przesłanie potwierdzenia online lub faksem jest dozwolone.

§3 Ceny

1. Ceny (również: koszty kursu zawodowego lub opłaty szkoleniowe) za usługi szkoleniowe i dokształcające dispo-Tf Poland Sp. z o.o. obowiązują do momentu pojawienia się nowego cennika. Decydująca jest treść obowiązująca w momencie podpisania umowy. W przypadku różnych cen w ośrodku szkoleniowym firmy, obowiązujące są ceny podane w witrynie internetowej. W przypadku ofert specjalnych obowiązuje cena podana w promocji, przez okres jej obowiązywania.

2. Ceny zawierają dokumenty szkoleniowe. Cena nie zawiera kosztów podróży i pobytu, a także kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

3. Ceny, w wysokości wskazanej w umowach, należy uiścić w pełnej wysokości przy zawieraniu umowy o szkolenie i podnoszenie kwalifikacji. W przypadku szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje (podzielonych na moduły), składających się z kilku części, opłaty za kurs mogą być naliczane na podstawie odrębnej umowy po każdym module.

4. Jeśli liczba uczestników kursu jest zbyt niska, koszt kursu może zostać odpowiednio podniesiony, w porozumieniu z uczestnikami. Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie, szkolenie zawodowe i podnoszące kwalifikacje zostanie ostatecznie odwołane.

5. Nieobecności na zajęciach, za które dispo-Tf Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalniają z opłaty za kurs. Wystawienie świadectw ukończenia, egzaminów i certyfikatów uczestnictwa odbywa się po uregulowaniu wszystkich zobowiązań płatniczych związanych z indywidualnym klientem / uczestnikiem szkolenia zawodowego i podnoszącego kwalifikacje.

§4 Zwłoka

1. Popadnięcie w zwłokę następuje natychmiast po upływie uzgodnionego terminu płatności. Data upływu terminu płatności jest zawsze widoczna na fakturze.

2. W przypadku wystąpienia zwłoki dispo-Tf Poland Sp. z o.o. jest uprawniona do naliczenia klientowi / uczestnikowi odsetek za zwłokę w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Jeżeli klient / uczestnik jest przedsiębiorcą, domyślna stopa procentowa wynosi dziewięć punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej.

§5 Odstąpienie od umowy i przedterminowe wypowiedzenie

1. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez klienta / uczestnika wymaga formy pisemnej lub tekstowej (126a BGB pol. niemiecki kodeks cywilny). Odstąpienie od umowy jest bezpłatne do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku rezygnacji po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się klienta / uczestnika, należy uiścić opłaty za kurs lub moduł w wysokości 2 miesięcznych rat. Decydujący dla terminowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu jest moment wpłynięcia poczty do dispo-Tf Poland Sp. z o.o.

2. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. jest uprawniona do wypowiedzenia umowy, jeżeli pomimo wyznaczenia odpowiedniego terminu płatności, uzgodniona cena/ opłata za kurs nie zostanie zapłacona lub dalsze pozostawanie przy postanowieniach umowy jest dla dispo-Tf Poland Sp. z o.o. niedopuszczalne, z powodu niezgodnego z umową zachowania uczestnika. W takim przypadku dispo-Tf Poland Sp. z o.o. ma prawo domagać się odszkodowania za szkody spowodowane przedwczesnym rozwiązaniem umowy.

§6 Realizacja usług szkoleniowych i dokształcających

1. Świadczenie usług szkoleniowych i dokształcających (kursy, seminaria, zajęcia) odbywa się w miejscach / salach lekcyjnych oraz w terminach, o których dispo-Tf Poland Sp. z o.o. informuje we właściwym czasie, z odpowiednim wyprzedzeniem. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. ma prawo zmienić miejsce i czas trwania kursów, seminariów i lekcji, uwzględniając uzasadnione interesy klienta / uczestnika, lub odwołać spotkanie jako całość. Jednak w przypadku odwołania zajęć, proponowane są terminy zamienne.

2. W przypadku usług szkoleniowych i dokształcających dispo-Tf Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do innowacyjnych zmian i ulepszeń. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. stale poszerza swoje usługi w celu zapewnienia najlepszej możliwej oferty. W ramach uzgodnionego kursu zawodowego i szkoleń dokształcających, odpowiedzialność za realizację kursów, seminariów i zajęć, ponosi wyłącznie dispo-Tf Poland Sp. z o.o. oraz zatrudniony przez nią personel i instruktorzy.

3. Uczestnik kursu nie ma prawa wyboru określonych pracowników i wykładowców do prowadzenia kursów, seminariów i zajęć. Zmiana ogłoszonych wcześniej pracowników lub instruktorów nie uprawnia klienta / uczestnika do odstąpienia od umowy lub obniżenia uzgodnionej ceny / opłaty za kurs.

4. Wraz z zawarciem umowy o szkolenie zawodowe lub podnoszenie kwalifikacji, klient / uczestnik akceptuje obowiązujący regulamin dispo-Tf Poland Sp. z o.o. oraz prawo miru domowego podczas świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych. Klient / uczestnik zostanie poinformowany na początku szkolenia zawodowego lub podnoszącego kwalifikacje na temat zachowania w miejscu odbywania szkolenia, przebiegu szkolenia oraz treści regulaminu.

Klient / uczestnik nie ma prawa do roszczeń o obniżenie opłat, odszkodowanie itp. z powodu wystąpienia zmian wzmienionych w ust. 1 i / lub ust. 2 lub odwołania poszczególnych terminów zajęć, zgodnie z ust. 1 , w momencie, kiedy został zaproponowany termin zastępczy.

§7 Odpowiedzialność

1. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. odpowiada za roszczenia o rekompensatę strat klienta / uczestnika wynikających z naruszenia postanowień umowy, naruszenia zobowiązań w toku negocjacji umowy, a także z powodu czynów niedozwolonych, wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód na życiu, ciału i, a także odpowiedzialności związanej z naruszeniem zobowiązań umownych, których przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (tzw. Zobowiązania kardynalne) a szkoda jest zazwyczaj związana lub możliwa do przewidzenia w związku z realizacją umowy. Roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

2. Jeżeli odpowiedzialność dispo-Tf Poland Sp. z o.o. jest wykluczona lub ograniczona zgodnie z ust. 1, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i zastępców.

3. Dalsza odpowiedzialność jest wykluczona niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia. Dispo-Tf Poland Sp. z o.o. nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za niedogodności wynikające z odmowy wydania prawa jazdy przez urząd lub sąd bez zarządzenia podobnych środków, lub wynikające z wyznaczenia terminu egzaminów.

4. Podczas udziału w szkoleniu uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, na podstawie ustawowego ubezpieczenia wypadkowego. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić organizatorowi szkolenia wszelkie wypadki.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Dane przesyłane do dispo-Tf Poland Sp. z o.o., takie jak nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, dane medyczne i CV (dane osobowe) są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy w związku ze szkoleniem i dalszą edukacją klienta / uczestnika.

2. Dane klienta / uczestnika nie będą ujawniane stronom trzecim ani organom publicznym, chyba że istnieje prawny obowiązek przekazania danych osobowych organom publicznym.

3. W celu poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych lub w celu udzielenia informacji, należy zgłosić się do dispo-Tf Poland Sp. z o.o.

§9 Prawo autorskie / Copyright

1. Prawo autorskie do wszystkich materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych należy wyłącznie do dispo-Tf Poland Sp. do. Z wyjątkiem użytku osobistego klient / uczestnik nie nabywa żadnych praw użytkowania przekazanych mu materiałów dydaktycznych i naukowych.

2. Wszystkie materiały dydaktyczne i pomoce dydaktyczne mogą być powielane i rozpowszechniane wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą dispo-Tf Poland Sp. z o.o.

§10 Obowiązujące prawo / jurysdykcja i miejsce wykonania świadczenia

1. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CSIG).

2. Berlin jest uważany za miejsce wykonania świadczenia i wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów z klientem / uczestnikiem, o ile jest to dozwolone przez prawo. Wyłączna jurysdykcja Berlina występuje również wówczas, gdy klient / uczestnik nie ma ogólnej jurysdykcji w Republice Federalnej. Berlin jest także wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów z klientem / uczestnikiem, jeżeli w chwili zgłoszenia roszczenia miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu po zawarciu umowy przeniesione zostało poza Republikę Federalną Niemiec.

§11 Przepisy końcowe

1. Wszystkie postanowienia umowne, zawarte między dispo-Tf Poland Sp. z o.o. a klientem / uczestnikiem wynikające z / lub w związku z umową szkoleniową są wymienione wyłącznie w umowie szkoleniowej oraz w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.

2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków są nieskuteczne lub niewykonalne lub stają się nieskuteczne lub niewykonalne po zawarciu umowy, ważność pozostałych ogólnych warunków handlowych pozostaje nienaruszona.

Berlin, den 02.06.2015


Ihr direkter Kontakt zu uns* Pola obowiązkowe* Pola obowiązkowe